Szanowni Państwo.

W związku z informacją, że Zarząd Polskiego Związku Badmintona nie zorganizuje Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów (mimo wniosków Komisji Rewizyjnej oraz uprawnionej liczby członków PZBad), Podlaski Okręgowy Związek Badmintona informuje, że przeprowadzi Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz wnioskiem uprawnionej liczby członków zwyczajnych Polskiego Związku Badmintona.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów odbędzie się w terminie wcześniej ustalonym przez Zarząd PZBad tj. w dniu 01 grudnia 2018 roku, godz. 12:00 (drugi termin – godzina 12.30) w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.

Informujemy również, że dla podjęcia skutecznych decyzji/uchwał podczas Zjazdu niezbędny jest udział jak największej liczby delegatów. Ponad połowa wszystkich delegatów uprawnionych do głosowania jest zdolna podjąć ważne i skuteczne decyzje w trakcie Zjazdu (między innymi także decyzje statutowe), jak to miało również miejsce podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z dnia 01 października 2011 roku. Przypominamy, że podczas NZD z 2011 roku skutecznie wybrano nowe władze Związku.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów wyznaczonego na dzień 01 grudnia 2018 roku

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5. Wybór komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej z ilości uprawnionych do głosowania.
7. Wybory do władz Polskiego Związku Badmintona.
a. Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego składu Zarządu Polskiego Związku Badmintona,
b. Głosowanie nad wyborem nowego składu Zarządu Polskiego Związku Badmintona,
c. Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego składu Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Badmintona,
d. Głosowanie nad wyborem nowego składu Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Badmintona,
8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Zamknięcie obrad Zjazdu Delegatów.

Lech Szargiej
W imieniu Zarządu
Prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Badmintona
W Białymstoku

Białystok, dnia 07.11.2018 r.